2022 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი

45 - 7

Orlando Magic
რუსთავი / Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები

10 - 40

Miami Heat
არწივი / Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი

42 - 12

Orlando Magic
რუსთავი / Miami Heat
არწივი

17 - 19

Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები / Wash. Wizards
რუსთავი 2

58 - 13

Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი / Wash. Wizards
რუსთავი 2

33 - 40

Wash. Wizards
რუსთავი 2 / Orlando Magic
რუსთავი

35 - 8

Miami Heat
არწივი / Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები

26 - 19

Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი / Orlando Magic
რუსთავი

9 - 36

Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები / Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი

17 - 20

Miami Heat
არწივი / Wash. Wizards
რუსთავი 2

23 - 50

Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები / Orlando Magic
რუსთავი

9 - 54

Wash. Wizards
რუსთავი 2 / Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი

13 - 38

Miami Heat
არწივი / Orlando Magic
რუსთავი

42 - 8

Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი / Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები

26 - 27

Wash. Wizards
რუსთავი 2 / Miami Heat
არწივი

76 - 5

Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი / Miami Heat
არწივი

41 - 18

Orlando Magic
რუსთავი / Wash. Wizards
რუსთავი 2

8 - 35

Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები / Miami Heat
არწივი

24 - 33

Orlando Magic
რუსთავი / Atlanta Hawks
აკადემია რუსთავი

11 - 9

Wash. Wizards
რუსთავი 2 / Charlotte Hornets
რუსთავი-გოგონები