2022 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი

53 - 29

Dallas Mavericks
აია / S. A Spurs
ქუთაისი1

39 - 11

N.O Pelicans
საჩხერე / Houston Rockets
ქუთაისი 2

25 - 34

Memphis Grizzlies
პროგრესი / S. A Spurs
ქუთაისი1

21 - 63

Houston Rockets
ქუთაისი 2 / Dallas Mavericks
აია

31 - 19

Memphis Grizzlies
პროგრესი / N.O Pelicans
საჩხერე

19 - 29

Houston Rockets
ქუთაისი 2 / Memphis Grizzlies
პროგრესი

32 - 8

S. A Spurs
ქუთაისი1 / N.O Pelicans
საჩხერე

50 - 24

Dallas Mavericks
აია / Memphis Grizzlies
პროგრესი

71 - 19

S. A Spurs
ქუთაისი1 / Houston Rockets
ქუთაისი 2

23 - 65

N.O Pelicans
საჩხერე / Dallas Mavericks
აია

46 - 26

Houston Rockets
ქუთაისი 2 / Memphis Grizzlies
პროგრესი

15 - 59

S. A Spurs
ქუთაისი1 / N.O Pelicans
საჩხერე

28 - 58

Memphis Grizzlies
პროგრესი / Dallas Mavericks
აია

18 - 72

Houston Rockets
ქუთაისი 2 / S. A Spurs
ქუთაისი1

50 - 27

Dallas Mavericks
აია / N.O Pelicans
საჩხერე

36 - 39

S. A Spurs
ქუთაისი1 / Dallas Mavericks
აია

19 - 33

Houston Rockets
ქუთაისი 2 / N.O Pelicans
საჩხერე

49 - 22

S. A Spurs
ქუთაისი1 / Memphis Grizzlies
პროგრესი

70 - 16

Dallas Mavericks
აია / Houston Rockets
ქუთაისი 2

17 - 25

N.O Pelicans
საჩხერე / Memphis Grizzlies
პროგრესი